Լաբորատոր   ախտորոշիչ  հետազոտություններ

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Արյան ընդհանուր քննություն
 • Լեյկոֆորմուլա
 • Մակարդելիության որոշում
 • Տրոմբոցիտների հաշվում
 • Մեզի ընդհանուր քննություն
 • Նեչիպարենկոյիփորձ, մեզի հետազոտություն
 • Մեզի մեջ շաքարի հայտնաբերում
 • Քսուկի հետազոտություն
 • äïÕ³çñ»ñÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝ
 • Սնկերի միկրոսկոպիկ հետազոտություն
 • Շագանակագեղձի հյութի քննություն
 • Լեղապիգմենտների որոշումը մեզի մեջ
 • Ճիճվակրության հայտնաբերումը կղանքում
 • Կոպրոգրամմա /կղանքի քննություն/
 • Էրիտրոցիտ
 • Արյան մեջ հեմոգլոբինի որոշումը
 • Արյան մեջ հեմատոկրիտի որոշումը
 • Արյան մեջ լեյկոցիտների որոշումը

ԲԻՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

 • Գլյուկոզա արյան մեջ
 • Ալբումին
 • Տրիգլիցերիդներ
 • Ընդհանուր լիպիդներ
 • խոլեստերին
 • Միզաթթու
 • Ալֆա – Ամիլազա
 • Հիմնային ֆոսֆատազա
 • Լյարդի ֆունկցիոնալ փորձեր

ա/ բիլիռուբին /ընդհանուր, կապված – յուրաքանչյուրը` 1000/

բ/ Թիմոլային փորձ

գ/ Ընդհանուր սպիտակուց

դ/ Ասպարտատամինոտրանսֆերազա /AST/

ե/ Ալանինամինոտրանսֆերազա /ALT/

 • Երիկամային փորձեր/ կրեատինին, միզանյութ/

ա/ կրեատինին

բ/ միզանյութ

 • Կոագուլոգրամմա /պրոտրոմբին, ֆիբրինոգեն, APTT /

ա/ ֆիբրինոգեն

բ/ պրոտրոմբին

գ/ APTT

 • Ֆոսֆոր
 • Կալցիում
 • Նատրիում
 • Կալիում
 • Մագնեզիում

ԻՄՈՒՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • TSH
 • Anti TPO
 • FT4
 • FT3
 • C peptid
 • Hb1Ac
 • Վիտամին D
 • Anti TG
 • TG
 • PSA

ՍԵՌՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Տիտրի որոշում
 •  Rh /արյան ռեզուս/
 •  ABO /արյանխումբ/
 •  MRP /սլայդ – թեստ /
 •  CRP / սլայդ -թեստ/
 • RF / սլայդ – թեստ /
 • ASO /սլայդ- թեստ/
 • Ավստրալիական անտիգեն /թեստ-սիստեմա/
 • Anti – HCV strip / лå³ïÇï ò/
 • Դոնորի և հիվանդի արյան անհատական անհամատեղելիության անցկացում` ըստ ABO RH համակարգերի անտիգենների