ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Արյան ընդհանուր քննություն /É»ÛÏáóÇïÝ»ñ, ¾Ü², Ñ»Ùá·ÉáµÇÝ/
 • Լեյկոֆորմուլա
 • Մակարդելիության որոշում
 • Տրոմբոցիտների հաշվում
 • Մեզի ընդհանուր քննություն
 • Նեչիպարենկոյիփորձ, մեզի հետազոտություն
 • Մեզի մեջ շաքարի հայտնաբերում
 • Քսուկի հետազոտություն
 • äïÕ³çñ»ñÇ ³éϳÛáõÃÛáõÝ
 • Սնկերի միկրոսկոպիկ հետազոտություն
 • Շագանակագեղձի հյութի քննություն
 • Լեղապիգմենտների որոշումը մեզի մեջ
 • Ճիճվակրության հայտնաբերումը կղանքում
 • Կոպրոգրամմա /կղանքի քննություն/
 • Էրիտրոցիտ
 • Արյան մեջ հեմոգլոբինի որոշումը
 • Արյան մեջ հեմատոկրիտի որոշումը
 • Արյան մեջ լեյկոցիտների որոշումը