<<Տոնոյան>> բկ- ում իրականացվում են հետևյալ վիրահատությունները

 • Սուր և քրոնիկ ապենդիցիտ
 • Պերֆորատիվ ապենդիցիտ / պերիտոնիտ /
 • Աճուկային և ազդրային ճողված
 • Աճուկափոշտային և կրկնված ճողվածք
 • Երկկողմանի աճուկային ճողվածք
 • Պորտային, Հարպորտային, Սպիտակ գծի ճողվածք
 • Հետվիրահատական վենտրալ ճողվածք
 • Աճուկային, Աճուկափոշտային, Պորտային, Հարպորտային, Սպիտակ գծի օղակված ճողվածք
 • Հետվիրահատական վենտրալ օղակված ճողվածք
 •  Պորտային օղակված ճողվածք
 • Հեմիստրումէկտոմիա
 • Կրծքագեղձի ֆիբրոադենոմա
 • Հետորովայնամզային տարածության կիստաներ, ուռոցքների հեռացում
 • Սուր և խրոնիկ քարային խոլեցիստիտ / բաց և լապարոսկոպիկ /
 • Քարային խոլեցիստիտ խոլեդոխոլիթիազով
 • Լեղուղիների վրա կատարվող ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ Խոլեդոխի ստրիկտուրայի հեռացում,պլաստիկա սեփական հյուսվածքներով
 • Խոլեդոխոդուոդենո անաստամոզի ձևավորումով Հեպատոյեյունո անաստամոզի ձևավորումով
 • Լյարդի էխինոկոկ Սոլիտար բուշտ Մեկից ավել բշտեր Պոլիսեգմենտար և բարդ տեղակայման Լապարասկոպիկ էխինոկոկէկտոմիա
 • Ստամոքսի մասնահատում Ստամոքսի սուբտոտալ մասնահատում /լիմֆոդիսեկցիա մեծ ճարպոնի հեռացում / Գաստրոէկտոմիա
 • Ստամոքսի կամ ՏՄԱ –ու պերֆորատիվ խոց, պերիտոնիտ Խոցի կարում Պիլորոպլաստիկա Տարածուն պերիտոնիտ
 • Սուր պանկրեատիտ Կոնսերվատիվ բուժում Բիլիար գենեզի պանկրեատիտ Պանկրեատոնեկրոզ աբսցեսների ձևավորումով
 • Ստամոքս աղիքային տրակտի արյունահոսություն ա/ կոնսերվատիվ բ/ վիրահատական բուժում
 • Սուր աղիքային անանցանելիություն ա/ առանց աղեգալարի մասնահատում բ/ աղեգալարի մասնահատմամբ
 • Հաստ աղու մասնահատում
 • Դոլիխոսիգմայի կապակցությամբ Աջակողմյան կեմիկոլէկտոմիա Ձախակողմյան հեմիկոլէկտոմիա Ուղիղ աղու առաջային մասնահատում Ուղիղ աղու էքստիրպացիա
 • Աղիքային ստոմաների ձևավորում
 • Հաստ աղու ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ
 • Բարակ աղու ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ
 •  Ստամոքս-աղիքային շրջանցող բերանակցումներ
 • Սպլենէկտոմիա
 • Թութք
 • Սուր պարապրոկտիտ, Պարապրոկտալ խուղակներ, Պերիանալ շրջանի կանդիլոմաների հեռացում
 • Հետանցքի ճաք
 • Սրբան-պոչուկային, շեքային շրջանի էպիթելային ուղիներ

Փոքր ծավալի վիրահատական միջամտություններ /ընդհանուրսպինալն/եին անզգայացմամբ /

 • Որովայնի թափանցող վերքեր

ա/ առանց օրգանի վնասմամբ բ/ օրգանի վնասումով

2. ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄՇՈՒՐՋՕՐՅԱ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՉՊԱՀԱՆՋՈՂ

ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Աբսցեսի բացահատում
 • Ներաճ եղունգ
 • Լիպոմա, աթերոմա
 • Վերքի առաջնային վիրաբուժական մշակում
 • Պանարիցիում
 • Ֆիմոզ, պարաֆիմոզ
 • Կոնդիլոմաների հեռացում, էլեկտրական այրում

Վիրաբուժական հիվանդությունների կոնսերվատիվ Բուժում ստացիոնար պայմաններում

 • Բժշկական խորհրդատվություն
 • Բուժման նշանակում և հսկողություն

Անոթային վիրաբուժության բաժանմունքի վիրահատություններ

 • Գոտկային սիմպատէկտոմիա
 •  Կրծքային սիմպատէկտոմիա
 • Պերիարտերիալ սիմպատէկտոմիա
 • Էնդարտերէկտոմիա
 • Շրջանցող շունտավորում կամ զարկերակի պրոտեզավորում աուտովենայով
 • Շրջանցող շունտավորում կամ զարկերակի անոթային պրոտեզավորում
 • Աորտա-ազդրային կամ աորտո-զստային շունտավորում / պրոտեզավորում /
 • Աորտրո-բիֆեմորալ շունտավորում
 • Պերիֆերիկ անոթների անեվրիզմէկտոմիա և շունտավորում
 • Որովայնային աորտայի անեվրիզմէկտոմիա և շունտավորում
 • Երակ-զարկերակային խուղակների վիրահատություն
 • Թրոմբէկտոմիա / պերֆերիկ զարկերակների /
 • Թրոմբէկտոմիա / աորտայի և բիֆերակցիայի /
 • Հեմիանգիոէկտոմիա
 • Վնասված անոթի կապում
 • Աճուկային կապանից ցած վնասված անոթների վերականգնում կամ պրոտեզավորում
 • Աճուկային կապանից վեր վնասված անոթների վերականգնում կամ պրոտեզավորում
 • Աորտայի և սիներակի վնասվածքների վերականգնում
 • Վենէկտոմիա փոքր ենթամաշկային երակային համակարգում առանց բարդությունների
 • Վենէկտոմիա մեծ ենթամաշկային երակային համակարգում / առանց բարդությունների II աստիճան III աստիճան lV աստիճան
 • Վենէկտոմիա երկու ստորին վերջույթների վրա միաժամանակ II աստիճան
 • Վենեկտոմիա բարդացած դեպքերում II աստիճան
 • Խորանիստ երակների չափարային ապարատի վերականգնում և վենէկտոմիա / արտանոթային կարգավորում / II աստիճան
 • Խորանիստ երակների չափարային ապարատի ֆունկցիայի վերականգնում և վենէկտոմիա II աստիճան
 • Այլ շունտավորվող և վերականգնողական վիրահատություններ
 • Անոթային հիվանդությունների կոնսեվատիվ բուժում II աստիճան:

Պլաստիկ վիրահատություններ

 • Սեպտոպլաստիկա 1-ին աստիճան
 • Սեպտոպլաստիկա 2-րդ աստիճան
 • Ռինոպլաստիկա 1-ին աստիճան
 • Ռինոպլաստիկա 2-րդ աստիճան
 • Ռինոպլաստիկա 3-րդ աստիճան
 • Երկրորդային ռինոպլաստիկա
 • Օտոպլաստիկա
 • Վերին բլեֆարոպլաստիկա /կոպեր
 • Ստորին բլեֆարոպլաստիկա /կոպեր/
 • Քթի ծայրի շտկում
 • Քթի ծայրի երկրորդային շտկում: